رجب هم بهانه است برای وصل شدن به تو

خدایا همه ماه ها، ماه توست.

همه روزها، روز توست.

همه شبها مال توست. همه ساعت ها و دقایق و لحظه ها مال توست.

اما چرا بعضی روزها و شب ها و ماه ها را برایم پر رنگ کرده ای؟

برای اینکه دچار عادت و روزمرگی نشوم.

برای اینکه هر بار روزگار عاشقی ام را باتو، به یاد آورم.

روزگار عاشقی ام با تو در عالمی قبل از دنیا، آنجا که با تو بودم و همه چیز تو بودی و من.

خواستی عیار این عشق را محک بزنی، مرا به دنیا فرستادی.

آمدم به اینجا و فهمیدم که ناتوان شدم و فهمیدم که باید تمام توان قبل را خودم در این سرای موقت کسب کنم.

و این بدست نمی آید جز با تمرین و سختی کشیدن و امتحان و صبر و سکوت و ...

خدایا این روزها مدام خواب می بینم که امتحانی دارم و هیچ نخوانده ام.

نمی دانم چرا هیچ وقت برای امتحاهایت آماده نیستم.

این بار امتحانت، ماه رجب است. می دانم که وقتم کم است.

یاری ام کن با همین وقت کم، بیشترین بهره را ببرم.

این بار هم می خواهم مثل همیشه می خواهم دلم را به ضریح آسمانت دخیل ببندم، بلکه این بار گره این دل واشود و از تو جدا نشود.

بلکه این بار برای آخرین بار باشد که به تو گره می خورد.

/ 0 نظر / 53 بازدید