آلودگی هوای دل

گیرم که دو و روز به خاطر آلودگی هوا، کار و رفت و آمدهاتو تعطیل کردی، آلودگی دلتو می خوای چیکار کنی؟

هیچ دقت کردی که این آلودگی، از حد هشدار هم گذشته؟

نمی دونم چند روز تعطیلی برای رفع این آلودگی نیاز دارم. ای کاش می شد جایی برم که فقط خودم باشم.

جایی برم که برای چند روز هم که شد، فراموش کنم دنیایی هم هست، زمینی هم هست.

برم همه اون چیزهایی  که عذابم می ده و پاک کنم. برم خونه دل و خالی کنم. عذر مستاجر این خونه و بخوام. بلندش کنم.

بهش بگم این خونه صاحب داره. صاحبی که تو زمین و آسمون جا نمی شه ولی توی این دل کوچیک جا می شه.

باید برم و خونه و خالی کنه. دیگه بسه روزها و شب های بدون تو بودن.

دیگه بسه، دیگه طاقتشو ندارم.

ای صاحب خانه عالم، بیا و قدم بذار تو خونه ات. بیا که داره وقتم تموم می شه.

/ 0 نظر / 12 بازدید